Określ tematykę fragmentów

Pobierz

Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.. óg stworzył sklepienia niebios, aby A. owoce mogły rodzić się według swojego rodzaju.Określ prawdziwość każdego zdania.. Określ je na podstawie wybranych utworów.. Podany fragment powieści Władysława Reymonta pt. "Chłopi" pochodzi z pierwszego tomu - Jesień, z piątego rozdziału.Porównaj tematykę i formę liryki Anakreonta, Tyrtajosa i Safony.. Wymień utwory literackie, do których odwołuje się w prezentowanych na stronie rysunkach Sławomir Mrożek.. Scharakteryzuj najpopularniejsze gatunki piśmiennictwa antycznego.. Uzasadnij tezę, że Tren V reprezentuje lirykę bezpośrednią.. o łączy przywołany tekst z dziełem artysty?. Autor napisał 19 utworów- trenów, ostatni z nich nosi tytuł "tren albo sen".. 2010-09-28 22:01:27Są one tak skonstruowane, aby każdy, kto przeczytał tekst, był w stanie je zrealizować.. Podręcznik cz. 1Na podstawie podanych fragmentów utworów Ignacego Krasickiego określ, jakie cele wyznaczył poeta satyrze.. Treny " powstały po śmierci Urszuli Kochanowskiej, córki poety.. Katastrofizm to kierunek w sztuce, który był reakcją na działania państw totalitarnych.. Scena w kontekście całego utworu: Scena VII - Salon Warszawski - pochodzi z końcowej partii utworu skupionej wokół postaci carskiego Namiestnika na terenie Królestwa Polskiego - Senatora Nowosilcowa..

Określ tematykę każdego z rysunków.

Przykładowy plan wypowiedzi argumentacyjnej 1.. Tematyka poszczególnych fragmentów: F. S. Jezierski, "Katechizm o tajemnicach rządu polskiego" - równość obywateli wobec prawa;Na ekranie wyświetla się w ramce Ćwiczenie 1. zatytułowane "Jaka to dziedzina nauki?". Przedstaw genezę i najważniejsze cechy teatru greckiego.. Dwa obrazy prowincji.. - 2. polecenie podręcznika, s. 241.. W jaki sposób wykorzystuje te odwołania?. Kochanowski jako pierwszy poświęcił.. Opowiedz krótko o przebiegu wydarzeń: .Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory dramatyczne.. Wypisz, do jakich dziedzin życia odwołuje się w swoich rysunkach Sławomir Mrożek.. Określ w dwóch, trzech zdaniach tematykę utworu.. Funkcje opisów przyrody w utworach epickich pozytywizmu.. Poniżej znajduje się polecenie "Określ, jakiej dziedziny nauki dotyczy każdy z fragmentów".. Celem puczu monachijskiego było objęcie władzy przez NSDAP.. Zadanie jest zamknięte.. Makbet jest głównym bohaterem dramatu Szekspira.. Kogo i w jakiej sytuacji przedstawia witraż Stanisława Wyspiańskiego?. Tematyka tekstu dotyczy przede wszystkim Odpowiedź na zadanie z Język polski 6.. Określ ich tematykę.klasa 2, część 1, s. 165-166, 168-170.. Mówi o rzeczach bardziej błahych i wesołych.. Sztuka Greków i RzymianOkreślenie tematyki tekstu, sprecyzowanie głównej idei Wskazanie i zacytowanie bądź streszczenie najistotniejszych fragmentów Definiowanie pojęć Nazwanie środków artystycznych występujących w danym tekście i określenie ich funkcji Oddanie toku myślenia autora, np. wskazanie wnioskówNarracja w "Chłopach"..

2.Co można wydobyć z podanych fragmentów?

Scharakteryzuj relacje między ojcami i synami w opowieści mitycznej.. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.. Określ, jaki problem podejmuje Elżbieta Rybicka w podanym tekście.. Określ, jaką funkcję .. Można się zatem spodziewać, iż matura 2011 r. sięgnie po tego typu tematykę ważną dla współczesnego człowieka.. Udzielenie samodzielnej odpowiedzi na wszystkie pytania jest więc w zasięgu twoich możliwości.. Świat na opak" - wyjaśnij to określenie na podstawie wybranych utworów literackich (np. utwory Zabłockiego, Gombrowicza, Mrożka).. Pod poleceniem znajdują się cztery teksty.. General Franko brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii.. Jest to postać, która pod wpływem swoich czynów zmienia nie tylko swoje życie, lecz także samego siebie.. Wykorzystaj poniższe sugestie: 4 Wpisz do diagramu imiona par bohaterów związanych z mitami o podanej tematyce.1.. W utworze poeta mówi o swoim talencie poetyckim i o tym czego dotyczą jego fraszki.Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.. - "wsiowym gadułą" - gawędziarz charakteryzujący się dużym zaangażowaniem uczuciowym w relacjonowane zdarzenia..

Dokończ zdania: ... Określ tematykę opowiadania.

2Przypomnij sobie poznane fragmenty Iliady.. Ślady antyku w świecie współczesnym.. Będzie to zapewne fragment eseju naukowego, artykułu popularnonaukowego .Podaj informacje na temat osoby mówiącej, poparte przywołaniem odpowiednich fragmentów wiersza - 1. polecenie z podręcznika, s. 241.. Wyjaśnij na podstawie wiersza; Co jest "najlepsze u mamy"?. Tren Jako oliwka mała pod wysokim sadem Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem, Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc:Nazwij je, określ ich formę gramatyczną (liczbę, rodzaj, przypadek), a także podaj, jaką częścią zdania jest każdy ztych imiesłowów.. Od dawna wiadomo, że niepalący są zdrowsi.Na podstawie fragmentu "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta określ, na czym opierał się porządek hierarchiczny obowiązujący w społeczności wiejskiej.. Wymagania ogólne I. poleca 85 %.Określ gatunki literackie następujących fragmentów Pisma Świętego 2012-10-18 21:30:29 Zbierz cechy charakteryzujace bajke jako gatunek literacki .. 3Na podstawie poznanych fragmentów określ problematykę całej Iliady.. Do każdego z nich należy wybrać prawidłową odpowiedź.Czas na powtórzenie9.. Jego wypowiedzi nasycone są mnogością elementów .określ tematykę satyr Krasickiego Zgłoś nadużycie..

Odwołaj się do odpowiednich fragmentów utworu.

4.3) z języka angielskiego - czytanka o emotikonach, środki językowe (układanie fragmentów zdań z podanych wyrazów) i funkcje językowe 4) z języka niemieckiego - czytanka o dawnej szkole, środki językowe (tłumaczenie fragmentów zdań na język niemiecki) i funkcje językowe.. Rozwiązania.. - "realistycznym obserwatorem" - chłop opisujący zdarzenia z pewnego dystansu, posługujący językiem literackim z domieszką gwary.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Porównaj sposoby ich kreacji w podanych fragmentach Pani Bovary .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: 1określ tematyke psalmu 130 2 wyjaśnij w jakim celu mówiący zwraca sie do boga.jaki jest jego stosunek do boga 3 przedstaw obraz boga wyłaniający si.ę z psalmuPublicystyka- to dział piśmiennictwa, zajmujący się komentowaniem problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych itp., obejmujący takie gatunki jak felieton, reportaż, korespondencja, recenzja itp.("Popularny Słownik Języka Polskiego" pod red. prof. B. Dunaja).. Traktat " O poprawie Rzeczypospolitej" (pełny tytuł: "Commentariorum de Republica emendanda, libri .Treny Jana Kochanowskiego. ". Co zawiera część opisowa -1, 2 zwrotka, co refleksyjna - 3, 4 Omów środki poetyckie zastosowane w wierszu.Nie cytuj fragmentów artykułu, jeśli pytanie nie zawiera takiego wymogu, odpowiadaj samodzielnie, swoimi słowami.. Określenie problemu, np.1.. Scharakteryzuj ukazany w satyrze 'pijaństwo' I.Krasickiego portret Przedmiot: Język polski / Liceum:Temat 1.. Zadania prowadzą cię przez kolejne części dramatu - niezbędne jest posługiwanie się tekstem Dziadów do ich realizacji.. Pomogą ci one zrozumieć wymowę utworu.3.Określ tematykę Trenów Jana Kochanowskiego.. Zdefiniuj, przedstaw kreacje bohatera, narratora i odbiorcę, określ tematykę.. Dokończ zdanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt