Podstawowe wartości etyczne prezentacja

Pobierz

Oznacza to między innymi zdolność do przyznania się do błędu.. W tym miejscu należy podkreślić, że choć moralność i etyka dla ludzi w sensie praktycznym to samo, istnieje rozróżnienie na moralność i etykę w sensie filozoficznym.Kodeks etyczny.. Ważne jest współdziałanie i aktywność lokalna.• Wartości:piękno, dobro, prawda, życie, sprawiedliwość, wolność, równość, godność, szczęście, powodzenie materialne, rodzina, bóg, miłość, przyjaźń, kariera zawodowa, pokój, ………….. Duma kobieca w profesjonalnym pielęgnowaniu, spojrzenie przez pryzmat etyki 8.. Wyjaśnię znaczenie terminów "etyka zawodowa", "kodeks etyczny".. • Osobisty system wartości -zbiór wartości,Etyka w pracy polega głównie na przestrzeganiu w miejscu pracy najbardziej podstawowych zasad o uniwersalnym charakterze, takich jak uczciwość, prawdomówność, sprawiedliwość, poszanowanie godności drugiego człowieka, cudzej własności i pracy.. Etyka w biznesie.. Problemy etyczne współczesnego pielęgniarstwa, pomiędzy etosem a praktykąWszystkie wartości mo żna podzieli ć na dwie podstawowe kategorie: warto ści moralne, które w decyduj ący sposób wpływają na jako ść naszego życia i pozamoralne .. Kodeks etyki jako zawodowa powinność 7.. Realizacja tych założeń zależy w dużym stopniu od poziomu etycznego pielęgniarek, od ich wrażliwości na potrzeby innych12 Wartości: Pokój, Szacunek, Miłość, Odpowiedzialność, Szczęście, Współdziałanie, Uczciwość, Pokora, Tolerancja, Prostota, Jedność, Wolność * Strona internetowa LVEP: Krajowy koordynator w Polsce: Jolanta Cyraniak (chwilowo strona nieczynna, ostatnie aktualności z 2010 r….).

estetyczne prawne poznawcze.

PODSTAWOWE WARTOŚCI ETYCZNE Zuzanna Wojczak kl. Ic ETYKA To dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzić zasaady moralne.. Korporacja prawników może być charakteryzowana jako etyczna wspólnota komunikacyjna posiadająca własną świadomość aksjologiczną.. Dokument opisujący wartości oraz zachowania jakie, uważa się za właściwe wraz z wykazem sankcji związanych z nieprzestrzeganiem określonych w nim reguł.. Pracując w zespole, powinniśmy być koleżeńscy i pomocni, dbać o dobrą atmosferę w grupie, nie rywalizować z innymi w nieuczciwy sposób, dążyć do sukcesu całej grupy.Podstawowe wartości etyczne w biznesie Do podstawowych wartości etycznych zalicza się odpowiedzialność za podejmowane decyzje.. Status dziennikarza w świetle etyczności mediów 297 2.. NAZWY AL TERNA TYWNE - filoz ofia moralności, ew. aksjologia (teoria w artości - tylk o. mówi o w artości ale nie wa rtościuje) Za ojca e tyki uznaje się Sokr atesa, ale re fleksja .5.11.. "Wartość w świecie codziennego życia i działania człowieka jest zawszewartoŚci etyczne w biznesie -wŁasnoŚĆ -odpowiedzialnoŚĆ -wolnoŚĆ -sprawiedliwoŚĆ -uczciwoŚĆ - 5.Pod względem praktycznym etyka to badania nad pojęciami uwikłanymi w rozumowanie praktyczne takimi jak dobro, prawo, obowiązek, wolność, racjonalność i dzielność etyczna..

Większość firm określa wartości, którymi się kierują.Etyczna wspólnota komunikacyjna.

Zawody zaufania publicznego.. Rozróżnianie tego, co jest dobre, a co złe, było przez wiele lat koncepcją cech binarnych.. ETYKA - od gr.. Etyka nazywana jest również filozofią moralną.. Filozof I. Kant ujmował to następująco: Postępuj wobec innych tak, jak chciałbyś, aby oni postępowali wobec ciebie.Etyczne aspekty pracy zawodowej.. Tylko bowiem w ramach dialogu człowiek w pełni realizuje swoje prawa i zaspokajaAntropologiczne podstawy prywatności 271 6.. 4.Etyczne postępowanie to także osobiste wartości i poczucie odpowiedzialności właściciela firmy, gotowość do traktowania innych osób jak równych sobie, uczciwość i zaangażowanie, aktywna obecność w środowisku, czyli świadomość, ze firma nie działa w oderwaniu od otoczenia.. Wymienię zachowania etyczne, etyczne oraz nieetyczne działania w biznesie.związane z doznaniami zmysłowymi, odczuwaniem tego, co przyjemne i łatwe w życiu.. Etyka w biznesie | Przedsiębiorczość w praktyce.. ETYKA MORALNOŚĆ MORALNOŚĆ To zbiór zasad CELE40 WARTOŚCI ETYCZNE: CZYM ONE SĄ, LISTA I PRZYKŁADY - PSYCHOLOGIA - 2022.. Umiejętność rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa jest bardzo ważna dla jego dobrego funkcjonowania.. (źródło: Tillman Diane: "Wychowanie w duchu wartości - poszerzanie świata 8-14 lat", WSiP S.A. Warszawa 2004 .Podstawowa zasada etyczna niezależnie od środowiska pracy brzmi: czyń dobrze i unikaj zła..

Etyczność jako narzędzie diagnostyczneZachowania etyczne powinny też występować w działaniach firm.

Postępowanie etyczne przedsiębiorstw przejawia się m.in. w: tworzeniu realnego (prawdziwego) wizerunku firmy, tworzeniu takich reklam, które zawierają prawdziwe informacje, niewyzyskiwaniu pracowników, lecz w zapewnianiu im godnych warunków pracy i godziwych wynagrodzeń.Wartości w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej 5.. Dokonuje się on wtedy, gdy obie strony mają równorzędne prawo do obrony swoich interesów oraz wyrażania racji.. "Warto ści moralne s ą to wskazania lub idee, które wyzwalaj ą zachowania korzystne zarównoFilozofia z etyką - IV prezentacja - Etyka (dr Pijas) Kurs: Filozofia z etyką.. Etyczne aspekty postawy zawodowej pielęgniarek i położnych wobec współpracowników 6.. Wartości etyczne prowadzą nas do refleksji lub oceny tego, co jest dobre, a co złe / sprawiedliwe i niesprawiedliwe, dlatego mają charakter sił antytetycznych, takich .Wartości określają nasze postawy wobec ludzi oraz rzeczy.. M. Gołaszewska WprowadzeniePODSTAWOWE WARTOŚCI ETYCZNE.. 201 Ściśle powiązaną z prawdą, uczciwością i sprawiedliwością, a istotną wartością zawodu PR jest dialog.. Polegają zawsze na świadczeniu pomocy prawnej innym ludziom, z reguły w sytuacjach zagrożenia dla ich rozmaitych dóbr.Zasady etyki funkcjonariusza Policji Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.zespół wartości czy też cnót, które powinny towarzyszyć ludzkiemu działaniu) i jego późniejszą ewolucję, a zwłaszcza oddzielenie znaczeniowe pojęcia etyka od pojęcia moralność, możemy etykę określić jako wiedzę o moralności, a więc wiedzę o kryteriach, sposobach, zasadach dokonywania ocen moralnych.etyki, moralności i wartości, ale także udzielanie swojej siły, inteligencji, zapewnienie poczucia bezpieczeń-stwa, poszanowanie intymności i przestrzeganie praw do umierania w spokoju i godności [2]..

Zachowania etyczne i nieetyczne.Wymienię, rozróżnię oraz scharakteryzuję podstawowe wartości etyczne w biznesie.

6 ETYKA MEDIÓW W OBRONIE WARTOŚCI ROZDZIAŁ IV ETYCZNE ODSŁONY JAKOŚCI DZIENNIKARSTWA 295 1. klientów i partnerów biznesowych oraz czym są .Kodeks Etyczny to nie tylko zbiór nakazów i zakazów, których należy przestrzegać, wykonując zawód pracownika socjalnego, lecz jest również przekazaniem pewnych wartości, m.in. takich jak: działania na rzecz dobrobytu społecznego, poprawa warunków bytu osób, rodzin, grup,esej, prezentacja U5 wyjaśnić podstawowe pojęcia etyczne, takie jak sprawiedliwość, odpowiedzialność, wolność, równość, dyskryminacja, nieposłuszeństwo obywatelskie, polityka preferencji.. prawo do życia, drowie, siły życiowe prawda, dobro, piękno, miłośd, sprawiedliwośd dążenie do świętości, osobowa relacja z Bogiem.. Pytanie o wartości, hierarchię wartości, aspiracje stanowi przedmiot badań i rozważań naukowych wielu dyscyplin społecznych, w tym także psychologii.. Czy wiesz, jakie działania mają istotne znaczenie dla pozyskiwania nowych.. Jakie cechy powinien posiadać etyczny pracodawca?Pracownikowi etyka nakazuje lojalność wobec firmy, wypełnianie poleceń przełożonego i uczciwość.. Mają wpływ na stany emocjonalne oraz na samoocenę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt