Środki stylistyczne klasa viii

Pobierz

Do każdego z rzeczowników dopisz po jednym epitecie, wybranym spośród podanych: surowy, dobroduszny, ciepły, wysmukły, interesujący, wiosenny, cichy.Tren VIII - interpretacja.. 4) nadanie wyrazom znaczeń pieszczotliwych.środki stylistyczne - alegoria - zadanie; środki stylistyczne - anafora - zadanie; środki stylistyczne - animizacja - zadanie; środki stylistyczne - apostrofa - zadanie; środki stylistyczne - epitet - zadanie; środki stylistyczne - eufemizm - zadanie; środki stylistyczne - inwokcja - zadanie; środki stylistyczne - metafora - zadanie; środki stylistyczne - onomatopeja - zadanieŚrodki stylistyczne.. Metafora (przenośnia) 9.. Wypisz z tekstu dwa epitetu, określ ich rolę.. Ćwiczenia.. Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,Środki stylistyczne.. ŚRODKI STYLISTYCZNE - EPITET, PORÓWNANIE, OŻYWIENIE , PERSONIFIKACJA, METAFORA .2.. Semantyczne (tropy) środki stylistyczne to specjalne zestawienia słów, które tworzą nowe znaczenia.. 3) Nadanie przedmiotom, zjawiskom lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych.. TEMAT LEKCJI 31,32: Środki stylistyczne i ich funkcje.Powtórzenie wiadomości.. Utrwaliłem sobie pojęcie środka stylistycznego 2.. Porównanie 3.. Macie podane definicje , przykłady i funkcje, jakie pełnią środki stylistyczne w tekście.. Ucz się słówek, pojęć i innych materiałów, korzystając z fiszek, gier innych narzędzi edukacyjnych.Test: Środki stylistyczne w prozie i poezji..

Środki stylistyczne Teleturniej.

Zbigniew Herbert, Pudełko zwane wyobraźnią.. Zapraszam więc do rozwiązania tego quizu.. Są wyrazem dbałości o świeżość, niezwykłość oraz sugestywność wysłowienia.ŚRODKI STYLISTYCZNE - EPITET, PORÓWNANIE, OŻYWIENIE , PERSONIFIKACJA, METAFORA, APOSTROFA .. - YouTube.. Zdania złożone podrzędnie i współrzędnie.. Określ typ liryki w .Środki stylistyczne - karta pracy Rozwiąż krzyżówkę: a. ANAFORA, b. PORÓWNANIE, c. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim.. Klasa 8, temat: Wybrane środki stylistyczne - infografika; E-ćwiczenia - zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji Scenariusz lekcji powtórzeniowej.. Klasa 4 Polski.. Jaką pełni funkcję?. 4. Podaj układ rymów w wierszu.. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.. .Środki stylistyczne: •pytanie retoryczne •antyteza •zgrubienie, zdrobnienie •neologizm •anafora, epifora •apostrofa •peryfraza, eufemizmE-podręcznik Bliżej słowa.. Antyteza15.. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) 8.. Ko­cha­now­ski wy­po­wia­da się, jako ar­ty­sta i fi­lo­zof.Środki stylistyczne.. Dzięki tej lekcji: 1.. METAFORA, 2) Zestawienie ze sobą dwóch członów na zasadzie podobieństwa, za pomocą wyrazów "jak", "jakby".. Wykonaj polecenia.. a długi rosną b) biały jak gołąb c wiatr wieje d budzą się wspomnieniaŚrodki stylistyczne 1..

środki stylistyczne Przebij balon.

Personifikacja (uosobienie) 10.. Zdrobnienie 11.. Test dotyczące środków stylistycznych, występujących w prozie i poezji, przydatny do egzaminów typu egzamin gimnazjalny, matura POLECAM:-)W filmie zostały omówione następujące środki stylistyczne: epitet, oksymoron, metafora, ożywienie, uosobienie, porównanie, porównanie homeryckie, pytanie ret.Znów zadali to czego najbardziej nie nawidzę ;/.. W cy­klu dzie­więt­na­stu tre­nów, Ko­cha­now­ski wcie­lał się w róż­ne role, przyj­mu­jąc od­mien­ne punk­ty wi­dze­nia na tra­ge­dię, któ­ra spo­tka­ła jego ro­dzi­nę.. Peryfraza (omówienie) 6.. Animizacja (ożywienie) 12.. Poznałem środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora,….. Powtórzenie 7.. Obejrzyjcie prezentację o środkach stylistycznych następnie wykonajcie ćwiczenia, które umieściłam w punkcie 3. wg Edyta5.. wg Kgoralczyk.. Klasa 6. maja (37) kwietnia (33) marca (39) lutego (8)podanych środków stylistycznych: epitet, uosobienie, porównanie, onomatopeja, apostrofa.. Wskaż w pierwszej strofie porównanie.. Powtórki.. Trzba wypisać środki stylistyczne z trenu VIII.. Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną… Czesław Miłosz "Nadzieja"Klasa 8 Polski..

Środki stylistyczne Przebij balon.

powtórki.. szkoła podstawowa język polski klasa 4, 5, 6 autorka: Anna Foks Temat: Środki stylistyczne.. Środ­ki sty­li­stycz­ne (okre­śla­ne rów­nież jako środ­ki wy­ra­zu ar­ty­stycz­ne­go lub środ­ki ar­ty­stycz­ne) to za­bie­gi ję­zy­ko­we, po­zwa­la­ją na wy­ło­nie­nie ele­men­tów wy­po­wie­dzi ar­ty­stycz­nej (naj­czę­ściej po­etyc­kiej) oraz umoż­li­wia­ją do .1 JĘZYK POLSKI KLASA VIII - 13.05.2020r., 14.05.2020r.. Klasa 7 Klasa 8 język polski.. Środki stylistyczne dzielą się na: •fonetyczne: onomatopeja, instrumentacja głoskowa; •semantyczne tzw. tropy poetyckie: metafora, epitet, porównanie, animizacjaŚrodki stylistyczne - test sprawdzający wiedzę i umiejętności, klasa VIII 1.. Wyrazy z "ó i "u".. Wskaż w drugiej strofie metaforę.. Klasa 7 Klasa 8 Polski.. Po co poeci umieszczają je w swoich wierszach?Zacznij uczyć się Środki stylistyczne (egzamin 8-klasisty).. Mają też na celu wywołać u czytelnika określone emocje, pobudzić jego wyobraźnię.. Utrwalisz wiadomości o .Środki stylistyczne.. to używane w literaturze sposoby kształtowania języka literackiego, które odróżniają go od języka codziennej komunikacji.. Klasa 7 Klasa 8 Polski.. Które z poniższych wyrażeń i zwrotów zaliczamy do animizacji?. W tym przypadku chodzi o alegorię, animizację, epitety, hiperbolę, ironię, litotę, metaforę, metonimię, synekdochę, oksymoron .Uważasz, że jesteś dobry z języka polskiego?.

Środki stylistyczne Koło fortuny.

wg Mcydejko.Jakie są funkcje środków stylistycznych?. Odp.. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4.. Klasa 4.mogli pełniej i lepiej przeżyć dzieło literackie, powinniśmy poznać środki, które w utworze pełnią określone funkcje.. Środki stylistyczne Przebij balon.. Zbigniew Herbert, Pudełko zwane wyobraźnią.. Waszym zadanie jest nazwanie środków stylistycznych.Składniowe środki stylistyczne, które charakteryzują się specjalnymi konstrukcjami składniowymi.. Są to: anakolut, antyteza, apostrofa, elipsa, epifora, inwersja, paralelizm, powtórzenie, przerzutnia, pytanie retoryczne oraz wykrzyknienie.. J. polski SP / Klasa 4 polSP / Klasa 5 polSP / Klasa 6 polSP / Szkoła podstawowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt