Sprawozdanie komisji rewizyjnej stowarzyszenia doc

Pobierz

Główna Komisja Rewizyjna (GKR) na kadencję 2008-2012 powołana została 13 czerwca 2008 roku przez VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Stowarzyszenia Wychowanków AGH w składzie:Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.. odbył w omawianym okresie 11 posiedzeń, a przedmiotem obrad były.. SPRAWOZDANIE.. W niektórych stowarzyszeniach jest to obowiązek zapisany w statucie, dlatego nie można przyjąć sprawozdania finansowego bez opinii komisji rewizyjnej.. Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "KOMUNIKACJA" w Wągrowcu za 2016 rok.. Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków AGH z działalności .. Działalnoś Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia za 2012 w skrócie .. Komisji Rewizyjnej.. Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.. Komisja Rewizyjna w składzie: Mieczysław Durski - Przewodniczący.. Sławomir Napierała - SekretarzDZIAŁALNOŚC KOMISJI REWIZYJNEJ: W roku 2012 Komisja Rewizyjna odbyła łącznie 3 posiedzenia.. Wyniki internet Ostatnio szukane:UchwaB a Nr 2/2019 Z dnia & & & & & & & & & & & .. Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej Pan/Pani & & & & & & & .. Komisja Rewizyjna w roku 2009 działała w składzie: Przewodniczący - Edward Szczerba..

sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Cały rok 2020 przebiegał pod znakiem ograniczeń spowodowanych pandemią.. CzB onek Komisji Rewizyjnej Pan/Pani & & & & & & & .W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła: ___ posiedzeń, ___ kontroli.. Postanowienia ogólne.. Dyskusja.Komisja ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.. W takim stowarzyszeniu opinia powinna mieć formę uchwały.Sprawozdanie.. Pierwsze posiedzenie miało miejsce dnia 20 stycznia 2012 r. w Lubartowie.. Członek - Jerzy Kuś .. Wejść .Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolina Karpia za 2017r.. z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia za rok 2009.. Członkowie Komisji biorąc udział w pracach Stowarzyszenia śledzili na bieżąco realizację zadań statutowych i pracę władz Stowarzyszenia.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej z kontroli całokształtu działalno ści Stowarzyszenia za rok 2010 Komisja Rewizyjna w roku 2010 działała w składzie: 1.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.. Eugeniusz Myszka - Członek 3.. Sprawozdanie powinno zawierać część finansową, w tym źródła przychodów oraz informację o tym, na co zostały wydane pieniądze.SPRAWOZDANIE..

Omówiono na nim sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe LGD za rok 2011.

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr./2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za okres Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia.. Rozdział 1.. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej OSP, którą prowadzi Skarbnik dh _____Komisja Rewizyjna w czasie kontroli stwierdziła, że: 1.. W dniu _____ 202__r.. Andrzej Bąk - Zastępca Przewodniczącego.. w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej na Członków Komisji Rewizyjnej powołane zostały Panie: Katarzyna Róg, Anetta Chodorska, Agnieszka Baran-Jamróz oraz Dorota Ślizawska.Komisja Rewizyjna jest organem wybieranym przez Walne zgromadzenie Członków i tylko przed tym organem składa swoje sprawozdania .. Z mocy ustawy o stowarzyszeniach KR nie podlega Zarządowi a tym samym żadnych uchwał zarząd nie ma prawa podejmować w stosunku do organu kontroli i nadzoru jakimW okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna (KR) odbyła spotkanie 13 października 2014, które zostało objęte protokołem opublikowanym do wiadomości członków Stowarzyszenia na stronie pfs.com.pl.. Członek - Remigiusz Donimirski.. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!Stowarzyszenia Wychowanków AGH..

W praktyce oznacza to, że członkowie komisji rewizyjnej m.in. otrzymują od zarządu sprawozdanie finansowe do zaopiniowania.

sprawy : Realizacji kalendarza imprez sportowych , Organizacji wycieczki na połów ryb w Bałtyku.. Zagospodarowania łowiska licencyjnego RogóżnoSprawozdanie.. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej OSP, którą prowadzi Skarbnik dh _____.. Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w Częstochowie za 2020 rok.. Zarząd Koła .. W sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia & & & & & & & & & Komisja Rewizyjna w skB adzie: Pan/Pani & & & & & & & .. Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "KOMUNIKACJA" w Wągrowcu za 2012 rok.. Jerzy Ku ś - Przewodnicz ący 2.. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.. w kadencji 2008 - 2012.. POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Okręgowa Komisja Rewizyjna w Gdańsku ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk tel./fax (58) 341 75 25 tel./fax (58) 345 13 47 Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych.. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.. Ponadto członkowie KR odbyli wiele spotkań roboczych i konsultacji, również z innymi członkami Stowarzyszenia, członkami Zarządu, oraz innych organów PFS, nieobjętych protokołami.sprawozdanie komisji rewizyjnej stowarzyszenia przyjaciÓŁ zespoŁu pieŚni i taŃca politechniki warszawskiej w warszawie za rok 2019 z ocenĄ dziaŁalnoŚci zarzĄdu w 2019 roku i wnioskami dotyczĄcymi udzielania absolutorium zarzĄdowi 1. komisja rewizyjna (dalej "kr") w składzie: karol jurski - przewodniczący,sprawozdanie komisji rewizyjnej..

Sławomir Napierała - Sekretarzsprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2015-2017 oraz sprawozdanie finansowe LGD za rok 2017.

Komisji Rewizyjnej.. Życie codzienne, jak i działalność wszelkiego rodzaju stowarzyszeń i organizacji społecznych zostało niemal sparaliżowane.Na mocy Uchwał nr 19, 20, 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 10 czerwca 2016r.. Walne Zebranie Sprawozdawcze, na podstawie § 27 pkt 3 Statutu ROD "Kalina w Lublinie, zatwierdza sprawozdanie z dzialalnoéci Zarzadu Stowarzyszenia w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok.. Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący - Urszula Kądzioła Sekretarz - Dorota Giermek Członek - Marek Trzaska Komisja przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia w dniu 26 marca 2018 r. oraz w dniu 7 maja 2018 r. Komisja dokonała badania dokumentówWyniki kontroli Komisji Rewizyjnej na zakończenie roku sprawozdawczego.. W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna podjęła dwie uchwały: 1) Uchwałę nr 1/2018 z dnia 05.06.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" za rok 2014-2017.KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY z dnia 22 maja 2016 r. w sprawie sprawozdania komisji rewizyjnej Na podstawie § 21 ust.. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje: książka kasowa OSP została zamknięta na poz. Nr _____Sprawozdanie z działalności powinno opisywać działalność statutową stowarzyszenia, czyli jakie cele zapisane w statucie zostały zrealizowane oraz jakimi metodami.. Zbigniew Grabowski - Zastępca Przewodniczącego.. Organizacji konkursów organizowanych przez Koło.. Kontrolami objęto następujące zagadnienia: _____ _____ _____ W dniu _____ 201__r.. Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows we Wrocławiu .. Sporządza się sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za okres od 11 lutego 2015 r. do dniazatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w Lublinie, z dzialalnoéci w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.. Przedstawiono także plan finansowy LGD na rok 2012.POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Okręgowa Komisja Rewizyjna w Gdańsku.. Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Członków.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKZP: 2013-07-02: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKZP: 2013-07-02: Sprawozdanie ZarzÄ…d PKZP: 2013-07-02: Sprawozdanie ZarzÄ…d PKZP: 2013-07-02: Statut: 2013-07-02: Statut: 2013-07-02: Umowa w sprawie udzielania pomocy organizacyjno- prawnej: 2013-07-02: Umowa w sprawie udzielania pomocy organizacyjno .Jej zadaniem jest sprawowanie kontroli nad pracami zarządu.. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt