Podstawa programowa język obcy nowożytny ii 2

Pobierz

Edukacja muzycznaMinister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 r. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.Podstawa programowa przedmiotu język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum.. Główne założenia.. Znajomość środków językowych.. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego jest wspólna dla wszystkich języków obcych nowożytnych.II etap edukacyjny - Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy język.. Język obcy nowożytny (klasy IV-VIII) - język niemiecki Klasa: .Wszystkie warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego zostały opracowane w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie ( ESOKJ ), opracowanym przez Radę Europy.Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA .. wczesnoszkolna, edukacja realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego.. PODSTAWA PROGRAMOWA Brak wyników wyszukiwania Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.oraz branżowa szkoła I i II stopnia Język obcy nowożytny Podstawa programowa kształcenia ogólnego..

Język obcy nowożytny 3.

Znajomość środków językowych.Szkoła podstawowa Język obcy nowożytny E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.. dla ii i …und so weiter EXTRA 2 • Karta monitorowania 90h 1 Karta monitorowania podstawy programowej na podstawie podręcznika und so weiter EXTRA 2 Podstawa programowa przedmiotu język obcy nowożytny: II etap edukacyjny.. Biologia 315 ; Chemia 228 .Źródło: Podstawa programowa - język obcy nowożytny, warunki i sposób realizacji dla i etapu edukacyjnego (klasy I-III), pkt 2 II ETAP EDUKACYJNY "Kształcenie w zakresie języka obcego nie odbywa się w edukacyjnej próżni - powinno ono wspierać i być1 Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII Program nauczania języka angielskiego w ośmioletniej szkole podstawowej spójny z wariantem podstawy programowej II.2 (drugi język obcy nowożytny) Anna Abramczyk Joanna Stefańska Typ szkoły: Szkoła podstawowa, klasy VII-VIII Etap nauki: II etap edukacyjny, poziom A1 Podstawa programowa: poziom II.2Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła podstawowa Język obcy nowożytny Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014..

Znajomość środków językowych.

Edukacja polonistyczna 2.. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE .Podstawa programowa - wersja II.2.DJ Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, oddziały dwujęzyczne w klasach VII i VIII) Cele kształcenia - wymagania ogólne Uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.2.podstawa wspólna dla wszystkich języków obcych.. Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (2. język obcy nowożytny od początku w klasie I liceum ogólnokształcącego lub technikum) Cele kształcenia - wymagania ogólne I.. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,(podstawa programowa w wariancie II.2.). Obszary te zostały opisane w wymaganiach szczegółowych w następu-jącej kolejności: 1. podstawa obejmuje wychowanie przedszkolne oraz 3 etapy edukacyjne: •i etap edukacyjny -klasy i-iii szkoły podstawowej •ii etap edukacyjny -klasy iv-viii szkoły podstawowej •iii etap edukacyjny -szkoła ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła ii ii stopnia).. Podstawa programowa - wersja II.2.DJ Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, oddziały dwujęzyczne w klasach VII i VIII)Szkoła podstawowa Język obcy nowożytny Podstawa programowa - wersja II.2..

Podstawa programowa dla drugiego języka obcego II etap edukacyjny, Klasy VII-VIII.Język.

Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, krótki opis): 1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności; 2) opisuje wydarzenia życia codziennego;Podstawa programowa - wariant III.2.0.. Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.. Natomiast "podstawowy zasób środków językowych" w ramach tego samego zakresu tematycznego (podstawa programowa w wariancie II.1.). Uczniowie branżowej szkoły II stopnia obowiązkowo uczą się jednego języka obcego nowożytnego.. to - w języku angielskim - np. ball, skis, skates, sprzęt konieczny do uprawiania ulubionej dyscypliny sportu danego ucznia.. Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) Cele kształcenia - wymagania ogólne I. obcy nowożytny.. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, .. 2) świadomość związku między kulturą własną i .Podstawa programowa - wersja II.1.. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego jest wspólna dla wszystkich języków obcych nowożytnych..

Nadrzędny cel nauki języka obcego - skuteczne porozumiewanie się w mowie i w piśmie.

PODSTAWA PROGRAMOWA Wybierz język: Metoda Sortowania .PODSTAWA PROGRAMOWA - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - GIMNAZJUM 5.. Na II etapie .. język polski; 2) język obcy nowożytny; 3) drugi język obcy nowożytny; 4) muzyka; 5) plastyka; 1 Ustawa dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i .SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY , IV ETAP EDUKACYJNY, POZIOM IV.0 DLA POCZĄTKUJĄCYCH PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU -JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny -Poziom IV.0 -dla początkujących KLASA VII Cele kształcenia: wymagania ogólne:naczelną zasadą realizacji podstawy dla języka obcego na tym etapie jest rozwijanie umiejętności językowych w sposób zapewniający integrację z innymi obszarami tre-ści nauczania.. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego jest wspólna dla wszystkich języków obcych nowożytnych i w szkole podstawowej obejmuje następujące etapy edukacyjne: I etap edukacyjny - klasy I-III szkoły podstawowej; II etap edukacyjny - klasy IV-VIII szkoły podstawowej.Wszystkie warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego zostały opracowane w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ), opracowanym przez Radę Europy.podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego jest wspólna dla wszystkich języków obcych nowożytnych i w szkole podstawowej obejmuje następujące etapy edukacyjne: 1) i etap edukacyjny - klasy i-iii szkoły podstawowej; 2) ii etap edukacyjny - klasy iv-viii szkoły podstawowej na i etapie edukacyjnym każdy uczeń …Podstawa programowa - wersja II.2.. Kategorie wyszukiwania Szkoła podstawowa.. od początku w klasie VII A1 II.2.DJ od początku w klasie VII w oddziałach dwujęzycznych A1+ Podstawa programowa - wersja II.1.. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów programowych.Szkoła ponadpodstawowa Język obcy nowożytny E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.. Znajomość środków językowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt