Podsumowanie pracy zespołu przedmiotowego

Pobierz

Analizując dokumenty (Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczy, Księgę protokołów posiedzeń Rady .. - komunikowania i pracy w zespole - kreatywnego rozwiązywania problemów, - stosowania wiedzy w praktyce, - rozwijania zainteresowań i zdolności,WNIOSKI DO PRACY DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Kontynuacja rozpoczętych projektów edukacyjnych; Podnoszenie kwalifikacji członków zespołu niezbędnych do efektywnego rozwiązywa- nia problemów wychowawczych.. W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Podsumowanie działalności Klubu Ortografitti; 4.Sprawozdanie z pracy zespołu.. •Uroczystości •Konkursy •Dodatkowa praca i osiągnięcia nauczycieli, szkolenia •Dodatkowe oferty szkoły •Wycieczki(dydaktyczno-rekreacyjne, do kina, teatru) •Akcje z udziałem dzieci i .Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Przez cały rok nauczyciele biorą udział we wszystkich zadaniach szkoły,WDN,projektach szkolnych, zespołach zadaniowych itp. oraz konkursach, warsztatach, konferencjach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i aktualnym zapotrzebowaniem.. · Przygotowywanie pomocy, opracowywanie narzędzi pracy z wykorzystaniem komputera.. Wymiana doświadczeń wzespołu za I semestr i na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zebranie zespołu: ocena stopnia realizacji zadań, wnioski do pracy..

Sprawozdanie z pracy zespołu.

w roku szkolnego 2009 / 2010.. Posiedzenia mogą być .Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego za rok szkolny 2020/2021 Podgląd stron Dokument należy do zestawu Sprawozdania pracowników Sprawozdanie ilościowe i merytoryczne z realizacji zajęć specjalistycznych za rok szkolny 2020/2021 Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej Sprawozdanie z działalności organizacji szkolnejSPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI PRZYRODY W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem pracy zespołu przedmiotowego, w II semestrze nauczyciele przyrody realizowali następujące działania: w zakresie działań edukacyjnychProtokół z posiedzenia Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Skład zespołu: Przebieg zebrania: 1.Omówienie wyników Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty; 2.Analiza jakościowa badań przeprowadzonych w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły; 3.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 1-3.Realizacja zadań przedmiotów matematyczno - przyrodniczych za I semestr roku szkolnego 2007/2008 1.Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w I semestrze odbył 5 spotkań, na których: a)Omówiono zasady współpracy oraz określono zadania do realizacji w roku szkolnym 2007/2008..

Zaplanowanie pracy zespołu na rok szkolny 2006/2007.

Zespół wykonał, zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego planem, następujące zadania:Sprawozdanie z Pracy Zespołu Wychowawców.. 6.Podsumowanie I semestru Dokumenty do pobrania Ankieta wychowawcy semestralna Ankieta nauczyciela semestralna Analiza i ocena pracy (wypełnia: przewodniczący zespołu przedmiotowego, pedagog, psycholog, nauczyciel świetlicy, nauczyciel biblioteki, opiekun SU, opiekunowie koł zainteresowań i kół przedmiotowych).Podsumowanie - wnioski Ad 1.. HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNEGO.. W skład zespołu przedmiotowego bloku humanistycznego działającego przy.. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zajęć i noszenie mundurków przez uczniów - Jadwiga Filipowicz.. spotkania członków zespołu (wymiana uwag, doświadczeń, materiałów dydaktycznych i wychowawczych) podsumowanie pracy zespołu, opracowanie sprawozdania z realizacji założonych celów.. Zapoznanie z planem pracy z uczniem mającym trudności w nauce 4.. Organizacja konkursów i imprez dla klas I-III.. Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie wchodzą nauczyciele: religii, języka polskiego, muzyki, plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji .Sprawozdanie z planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki i fizyki na rok szkolny 2014/2015 semestr I Przewodniczący ZP: Janusz Osowiecki 1..

Formy współpracy istniejące w szkole.

.Realizowane zadania w ramach czasu pracy, udział w szkoleniach, zespołach samokształceniowych: Obserwacje dzieci, wstępna diagnoza sześciolatków, przygotowywanie materiałów ksero do pracy w domu, plany miesięczne, opracowywanie scenariuszy na uroczystości z okazji DniaSkład zespołu: Bożena Łącka, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej - plan pracy zespołu 25.09.2017 Daria Machnik 2.. IX 2018. wg potrzeb.. Zapoznanie z wykazem dokumentów teczki wychowawcy klasowego 3.. Liczy 23 dzieci - 10 chłopców, 13 dziewczynek.. ZPMP organizuje posiedzenia: a)w związku z organizacją nowego roku b)w związku z podsumowaniem I semestru i roku szkolnego c)w miarę bieżących potrzeb 3.. · Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych.. Arkusz samooceny.. c)Dokonano analizy programów nauczania pod kątem korelacji międzyprzedmiotowej.. Na spotkaniach zespołu, które odbywały się raz w miesiącu opracowywano efektywne techniki i metody pracy z uczniami, dzielono się doświadczeniem, umiejętnościami nabytymi w toku pracy pedagogicznej, analizowano językową ofertę wydawnictw oraz ofertę programów .Tematyka spotkań: 1.. Regulamin Zespołu 1.. Rola i zadania wychowawcy 6. ..

b)Opracowano roczny plan pracy zespołu.

Pobierz plik.. File Size:Grupa 0a to zespół żywiołowy, głośny, energiczny.. Zespół Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych ( ZPMP) skupia nauczycieli uczących matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki 2. nauczyciele.. Część grupy to dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do przedszkola, kolejna część to dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku, które uczęszczały do zerówki.. Spotkanie z przedstawicielami wydawnictwa NOWA ERA.Zespół Przedmiotowy Matematyki w roku szkolnym 2008/2009 pracował w składzie: -I. Frankowska, -W. Kizimowicz (I półrocze), - M. Konys (II półrocze w zastępstwie), - M. Muszyńska, - B. Tera - lider, - E. Woźniak.. NA ROK SZKOLNY 2012/2013.. W spotkaniach regularnie uczestniczyły obie panie dyrektorki oraz wychowawcy poszczególnych klas.. d)Przeprowadzono analizę planów wynikowych z .podczas spotkań podsumowujących pracę w I semestrze - kl. I - Ewa Gutowska, kl. II - Wiesława Zientara,kl.III-BożennaKuć.. edukacji wczesnoszkolnej I semestr roku szkolnego 2017/2018.. wszyscy.. Stosowanie nauczania wspomaganego komputerowo.. Prace zespołu skoncentrowane były przede wszystkim.Pobierz plik.. Zebranie informacji do sprawozdania z pracy zespołuwIsemestrze.W ramach pracy zespołu językowego zrealizowano zadania określone planem pracy zespołu.. Podejmowanie działań w kierunku wyrównywania różnic w poziomie wiedzy uczniówPodsumowanie pracy szkoły - opracowanie przez nauczycieli niezbędnej dokumentacji w zakresie: a) oceny realizacji podstawy programowej i programów nauczania - stopień realizacji w okresie zdalnego nauczania; b) nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy nauczycieli - efekty dla uczniów,Sprawozdanie z efektów pracy nauczyciela wychowawcy; Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej; Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego; Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego; Sprawozdanie z pracy zespołu wychowawczego; Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych; Sprawozdanie z realizacji zajęć specjalistycznych15.Podsumowanie pracy zespołu analiza osiągnięć, wnioski do pracy zespołu na następny rok .. VI 2019. lider zespołu.Jun 14, 2022 Spotkania zespołu wychowawców odbywały się raz w miesiącu, przewodniczyła im pedagog szkolny.. Realizacja priorytetów pracy szkoły: Priorytet Poprawa efektów kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych oraz diagnoz wewnętrznych5.. · Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej po ustaleniu z nauczycielem informatyki.. Mariola Matuszewska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt