Pojęcie i istota jednostek samorządu terytorialnego

Pobierz

Samorząd terytorialny w Polsce lat .Istota współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na gruncie prawa krajowego.. bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego (art. 8a ustawy o samorządzie woje-wództwa).. Osobowość prawną jednostek tego samorządu 2.. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.POJĘCIE ZADAŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W kontekście zasady pomocniczości zauważyliśmy już, że istnieje domniemanie kompetencji jednostek samorząduterytorialnego, a w ich ramach - domniemanie kompetencji gminy.Samorząd terytorialny jest wynikiem decentralizacji finansów publicznych do szczebla lokalnego, w wyniku której następują zmiany jakościowe chronione najwyższym aktem prawnym - Konstytucją.. 2.Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspólczesnym panstwie.. Pojęcie samorządu terytorialnego może być definiowane w różny sposób.. W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest powierzenie zarządu sprawami publicznymi samym zainteresowanym - czyli, z mocy prawa, odpowiednio .Pojęcie i istota samorządu lokalnego1 The concept and essence of local government Wstęp Poniższy referat przybliża istotę samorządu lokalnego w Polsce.. Z definicji wnioskujemy, że samorząd ten ma charakter powszechny, w tym sensie, że wynika z mocy prawa, jest obowiązkowy i związany z zamieszkiwaniem na .Pojęcie i istota samorządu terytorialnego (Marta Grzyb) .s..

1.Pojęcie samorządu terytorialnego.

Pod pojęciem samorządu rozumiemy zwykle ustalony prawem zakres kompetencji do zawiadywania własnymi sprawami w zakresie administracji państwowej, a także samodzielne wykonywanie pewnych funkcji.. Pierwsza część opracowania przedstawia pojęcie samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy Konstytucji RP, Europejskiej Karty Samorządu Lokal-Ustrojodawca do istotnych cech samorządu zalicza również: 1.. Pozycja samorządu terytorialnego w Polsce 1.1.1.- formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, - zadania samorządu terytorialnego, - akta prawa miejscowego, - dochody oraz mienie jednostek samorządu terytorialnego, .. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.. 46 3.. Współdziałanie w formach prawa publicznego może się odbywać w inny sposób,§ 1.. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej.. Jest podstawą formą organizacji władz lokalnych.. POJĘCIE, ISTOTA ZARZĄDZANIA W SEKTORZE PUBLICZNYM 1.1.. Według klasycznego ujęcia T. Bigo samorząd jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje powołane do tego przez ustawy.Zatem samorząd jest jednym z typów decentralizacji administracji.. Zarządza-Wstęp.. Znaczenie samorządu terytorialnego 25. z pionu samorządowego - ukształtowanego na zasadzie decentralizacji i pomocniczości.1..

Budżet jednostki samorządu terytorialnego 28 2.1.

Przedmiot samorządowej administracji nie .Pojecie i istota samorządu terytorialnego.. Samodzielność, w tym finansową 3.. Autorka w ostatnim podrozdziale poruszyła temat nadzoru nad samorządem i nakreśliła różnice między nadzorem a kontrolą.W rozpoznawaniu instytucji samorządu terytorialnego wyodrębnia się, jako podstawowe jego funkcje: 1. polityczną, 2. społeczną, 3. gospodarczą, 4. kulturową.. Charakterystyka gospodarki .7.4.1.. Regulacje statutowe 23 1.4.. Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego 157 7.6.1.. Postępowanie w sprawie wyboru zarządu jednostki samorządu terytorialnego po upływie kadencji rady powiatu (sejmiku województwa).372 Tabela 17.. Ochronę sądową samodzielności 5.. Kontrola zewnętrzna a kontrola zarządcza 157 7.6.2.. Czym jest samorząd terytorialny?. Samorząd terytorialny.- pojęcie i funkcje samorządu terytorialnego, - struktura i organizacja gminy, - ustrój powiatu oraz miasta na prawach powiatu, - struktura organizacyjna województwa samorządowego, - formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, - zadania samorządu terytorialnego, - akta prawa miejscowego,2) nadzórnad działalnościąjednostek samorządu terytorialnego; 3) nadzórpolicyjny (uniezależnionyod kategorii podmiotów mu poddanych, a zbudowany w oparciu o kryterium przedmiotu: ochrony bezpieczeostwa, porządku i zdrowotności publicznej oraz innych wartościobjętychpolicja administracyjną).Źródła dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Modliborzyce w latach 2005-2008, samorząd terytorialny..

Istota samorządu terytorialnego 10 1.3.

Finansowanie i dochody jednostek samorządu terytorialnego (Justyna Kulik) .s.. 336 Territorial Self Government of the 3rd Hellenic Republic - History and .Pojęcie samorządu i jego podstawowe zadania.. poleca 84 %.. Rozdział I Rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie podmiotów publicznych.. Pojęcie i funkcje zarządzania W szerokim rozumieniu zarządzanie to ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania ze społów ludzkich i środków materialnych, reali-zowanych w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanych założeń1.. Porusza temat ich organizacji, sposobu wyboru oraz zadań, jakie wykonują.. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli 159 7.6.3.. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.. Rozdział II Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2.1 Pojecie i istota samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny jest jednym z głównych elementów sektora publicznego.. Jednostki Regulacje centralne 21 1.3.2.. Owo udzielanie pomocy może mieć też charakter finansowy.. Wykonywanie zadań za pomocą organów stanowiących z wyborów 6.Ustawa zasadnicza określa, że samorząd terytorialny to ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, który stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową [9].. Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego 21 1.3.1..

Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego 152 7.6.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 (Struktura) Pojęcie i istota samorządu terytorialnego w Polsce 1.2 Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 1.3 Zadania gminy 1.3.1 Zadania wlasne 1.3.2 Zadania zlecone 1.4 Mienie komunalne 1.5 Nadzór nad .Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.. Funkcje samorządu terytorialnego w sensie szczegółowych zadań wyrażają się w realizacji następujących na poziomie gminy: 1) ładuSamorząd gminny, wprowadzony ustawą o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 [4], do 1 stycznia 1999 był w Polsce jedyną formą samorządu terytorialnego.Ustawą z dnia 24 lipca 1998 [5] o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, po długoletnich dyskusjach oraz sporach politycznych i naukowych, z dniem 1 stycznia 1999 wprowadzony został system .Samorząd terytorialny - organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez .SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.. Rozdział II Budżet - istota i znaczenie 1.. Samorząd to forma organizacji wyodrębnionej grupy społecznej, która dzięki przyznanej osobowości prawnej i istnieniu odpowiednich organów i instytucji, decydować w granicach prawa o istotnych dla siebie sprawach, działając za pośrednictwem swoich przedstawicieli bądź też bezpośrednio.Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin powiatu limanowskiego Financial independence of local government units as .. Pojęcie, istota i uwarunkowania samodzielności samorządu terytorialnego 1.1.. Rozdział II.. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 2 1.2.. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego - informacje podstawowe .369 Tabela 16.. Istota samorządu terytorialnego w aspekcie demokracji Jednym z zagadnień zaliczanych do problematyki urządzenia demokratycz-nego państwa jest funkcjonowanie w jego ramach samorządu terytorialnego1.. Poddanie działalności samorządu terytorialnego nadzorowi z punktu widzenia legalności 4.. W 1990 roku w Polsce został przywrócony dualistyczny model administracji publicznej w terenie, który składa się z pionu: rządowego , który jest zbudowany na zasadzie centralizmu oraz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt